Acasa Universitate Masterate Restaurări protetice cu sprijin implantar

Restaurări protetice cu sprijin implantar

 

Master RESTAURARI  PROTETICE CU SPRIJIN IMPLANTAR    2012

 

Generalitati

 

Plecand de la obiectivului principal al Universitãtii de Medicinã si Farmacie din Craiova (UMFCV) definit ca „asigurarea unei educatii si pregãtiri universitare si postuniversitare de înaltã calitate în domeniul medical în consens cu aspiratiile universitãtii de a-si consolida pozitia de institutie academicã de referintã la nivel national în domeniul stiintelor sãnãtãtii, în care dezvoltarea intelectualã si profesionalã este stimulatã permanent prin programe adecvate, începând cu anul universitar 2009-2010, institutia noastra demareaza derularea programului de studii postuniversitare de masterat  RESTAURARI  PROTETICE CU SPRIJIN IMPLANTAR.

 

 

 

 

Motivatie

 

Initiativa  organizarii Masterului Restaurari protetice cu sprijin implantar  s-a bazat pe mai multe aspecte :

- implantologia orala a devenit azi o specialitate de baza a medicinei dentare moderne;

- realizarea restaurarilor  protetice  cu sprijin implantar  constituie o faza importanta  a reabilitarii  pacientilor ce beneficiaza  de tratament  stomatologic  prin implante;

- rezultatele  cele mai bune  in tratamentul  implanto-protetic  se obtin  acolo unde  chirurgia oro-dentara  este insotita  si  completata de o buna cunoastere teoretica si practica  a protezarii  pe implante;

- oferirea posilbilitatii absolventilor  Facultatii de  Medicina dentara / Stomatologie  de a aprofunda  si a pune in aplicare  in propriile cabinete  a tehnicilor  moderne de reabilitatre implanto-protetica, s.a.

 

Obiective specifice

 

Programul de master în RPSI promoveazã ideea obtinerii, pe tot parcursul vietii, de competente complementare formãrii initiale. Obiectivul specific al masterului în Restaurari protetice cu sprijin implantar constã în formarea si dezvoltarea competentelor  complementare pregãtirii medicale initiale a cursantilor, în vederea îmbunãtãtirii eficientizãrii serviciilor sanitare, în conditii de calitate ridicatã a actului medical sau a activitatii de cercetare. Programul se adreseazã cursantilor cu pregãtire initialã în domeniul medical, absolventi ai specializarilor de Medicina dentara/Stomatologie. Principalele obiective ale programului sunt:

- obtinerea de cunostinte  generale  si de specialitate , masteranzii fiinf  familiarizati cu cele mai noi cunostinte  in domenii ca: anatomia si fiziologia cavitatii orale, ocluzologie, biomateriale, implantologie orala, protetica;

-  identificarea pacientilor  a caror stare  generala  si status endooral  le permite  sa beneficize  de tratament  implanto-protetic;

- insusirea  si perfectionarea  celor mai noi tehnici  chirurgicale de pregatire a suportului osos, in vederea insertiei  implantelor  dentare;

- formarea absolventilor pentru studiile doctorale, conditie care  devine obligatorie odata cu  aplicarea  in invatamantul romanaesc a principiilor  de organizare a invatamantului  superior  in Uniunea europeana etc.

 

 

 

 

Spatii de învãtãmânt

 

Baza materialã a U.M.F. Craiova corespunde standardelor de desfãsurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învãtãmânt se va derula în spatiile de învãtãmânt aflate în patrimoniul U.M.F. Craiova. Datoritã caracterului modular pe care îl va avea planul de învãtãmânt, spatiile destinate instruirii teoretice si pregãtirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de cãtre cursantii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studentii de la specializãrile universitare din cadrul U.M.F. Craiova.

 

Dotarea materialã

 

Fiecare salã de curs aflatã în dotarea U.M.F. Craiova are facilitãtile didactice necesare: tablã, proiector dia, retroproiector, epidiascop, videoproiector, ecran de proiectie, iar marile amfiteatre dispun de instalatie de sonorizare si aer conditionat. Laboratoarele dispun de spatiu si material didactic suficient, disciplinele informatice fiind dotate cu un numãr adecvat de computere necesar pregãtirii practice si conectate la INTERNET de mare vitezã. Laboratoarele si bazele clinice folosite de U.M.F. Craiova si care vor fi puse la dispozitia cursantilor beneficiazã de dotarea tehnicã corespunzãtoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993.

 

Servicii sociale

 

Cursantii masterului vor putea beneficia de serviciile cãminelor si cantinei administrate de U.M.F. Craiova în limita locurilor disponibile. Cursantii masterului vor putea folosi baza sportivã administratã de U.M.F. Craiova, precum si serviciile culturale ale acestei institutii, având acces în Corala U.M.F. Craiova.

  

Activitãti financiare

 

Bugetul programului de master Restaurari protetice cu sprijin implantar în face parte integrantã din bugetul Facultãtii de Medicinã dentara a U.M.F. Craiova, aceasta din urmã fiind institutia care are personalitate juridicã. În cadrul bugetului Universitãtii, fondurile alocate Facultãtii de Medicinã dentara si implicit programului de master în RPSI vor fi direct proportionale cu numãrul de cursanti.

 

Personalul didactic

 

Este reprezentat de corpul de cadre de predare si instruire practicã care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Facultãtii de Medicinã dentara, precum si din cadre didactice asociate, din cadrul UMF "Carol Davila" Bucuresti, precum si din alte institutii din tarã.

 

 

 

Durata programului si discipline studiate

 

Programul de master în  Restaurari protetice cu sprijin implantar are o duratã de 2 semestre. 

 

 

Examen de admitere 

 

 

Probe:  - examen stabilit din tematica disciplinei.

 

 

Conditii generale:

·          sã fie cetãtean român sau al unuia dintre statele membre U.E. sau S.E.E.; 

·          sã fi absolvit o formã de învãtãmânt superior cu diploma de licentã cu profil specific masterului

 

Tematica si bibliografia

 

 

TEMATICA

 

 

1. Edentaţia parţială: forme clinice, clasificare, complicaţii locale, loco-regionale şi generale

2. Elemente componente ale punţilor dentare: elemente de agregare (microprotezele - cor. de substituţie turnată nefizionomică, mixtă metalo-acrilică şi fizionomică acrilică) elemente de înlocuire a dinţilor lipsă (corpul de punte)

3. Principii generale in tratamentul edentaţiei parţiale prin punţi dentare

4. Tratamentele preprotetice in edentaţia parţială: chirurgicale, parodontale marginale, echilibrarea ocluzală preprotetică

5. Fazele clinice ale restaurării edentaţiei parţiale prin punţi dentare

6.Examenul clinic al edentatului parţial: examinarea preliminară şi finală

7. Elementele structurale ale protezelor parţiale scheletate: corectori principali max. şi mand., croşetele dentare (funcţii, efectele croşetelor turnate asupra dinţilor stîlpi, croşete tip Ackers, Bonwill, divizate in T, Ney nr.1 mixte)

8. Tipuri de amprente funcţionale utilizate în edentaţiile de cl. I şi a-II-a

9. Determinarea rapoatelor intermaxilare în edentaţia parţială

10. Ocluzia funcţională: principii

11. Morfofiziologia clinică a câmpului protetic edentat parţial

12. Amprentarea câmpului protetic edentat total: obiective, faze de amprentare preliminară şi finală, manevre, materiale de amprentă utilizate, amprenta după Schreinemakers, concepţia şcolii româneşti

13. Determinarea realţiei intermaxilare la edentatul total

14. Aplicarea protezelor scheletate în cavitatea bucală

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

1. Hutu E, Păuna Mihaela, Bodnar V., Constantinescu M.V. - Edentaţia totală - Ed. III, Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 1998

2. Ionescu A. - Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze mobile - clinica şi terapia de laborator, Ed. Naţional 1999

3. Ioniţă S., Petre A. - Ocluzia dentară - Ed. Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti 1997

4. Popa S. - Protetică dentară, Vol I şi II, Ed. Medicală, Bucureşti 2001

5. Ene L., Ionescu A. - Proteza scheletată, Ed. Medicală, Bucureşti 1982

 

 

  

Taxa

 

 

Taxa de scolarizare este de 3500 RON / an si se poate achita în douã transe, în primele 10 zile ale semestrelor.