Alegeri I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova 2020

 Calendarul alegerilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, mandat 2020 – 2024, la nivelul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova:

 

            - 8 – 15 iunie 2020, depunerea candidaturilor şi afişarea pe site a candidaturilor depuse şi înregistrate pentru:

                        - alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul conducătorilor de doctorat;

                        - alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi;

                        

 

            - derularea alegerilor la nivelul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova se amână până la o dată care va fi anunţată ulterior

 

 

 CANDIDATURI DEPUSE:

 

A. Alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul conducătorilor de doctorat:

 

Prof. univ. dr Ion  MÎNDRILĂ (CV)

 

B. Alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi:

 

Victor - Mihai SACERDOŢIANU (CV) 

 

 

 Metodologia alegerii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat si a structurilor de conducere ale Scolii Doctorale UMF Craiova.PDF

 

 

 

CONCURS DIRECTOR C.S.U.D., mandat 2020 - 2024:

 

 Metodologia alegerii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat si a structurilor de conducere ale Scolii Doctorale UMF Craiova.PDF

Procedura organizare concurs post Director CSUD 2020(1).pdf

 

  

  Monitorul Oficial nr_ 313 din 21 aprilie 2020, Partea a III-a.pdf

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), pentru mandatul 2020-2024, în conformitate cu art. 11 alin. (3) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011.

 

Concursul se amână până la o dată care va fi anunţată ulterior.

 

          La concursul pentru ocuparea postului de director al C.S.U.D. se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.

          

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 22 - 30 iunie 2020,  la Rectoratul instituţiei, în intervalul orar: 10,00 - 13,00. 

  

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, Secretariat I.O.S.U.D. U.M.F. din Craiova, persoană de contact: Dl Geani POPESCU

 

telefon: 0351.443.549, 

e-mail: doctoratwebmail.umfcv.ro

 

CANDIDAŢI:

 - Prof. univ. dr ŞURLIN Petra

- Prof. univ. dr SĂFTOIU Adrian

- Prof. univ. dr PIRICI Nicolae Daniel

-

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat (formular tipizat.pdf);

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

3. Curriculum vitae al candidatului în format scris şi format electronic;

4. Lista de lucrări a candidatului în format scris şi format electronic;

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de abilitare;

6. Programul managerial privind dezvoltarea I.O.S.U.D., a resurselor sale materiale şi umane şi a capacităţii de a atrage resurse financiare prin proiecte naţionale şi internaţionale;

7. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nici o situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 şi în Carta UMF Craiova;

8. Avizul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică a U.M.F. Craiova (pentru candidaţii care sunt în prezent cadre didactice titulare ale U.M.F. Craiova);

9. Copia legalizată a diplomei de doctor în ştiinţe (în cazul în care diploma de doctor originală nu este emisă de o instituţie din România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia);

10. Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă şi a foii matricole sau suplimentului la diplomă;

11. Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă;

12. Copia cărţii de identitate, respectiv a paşaportului sau a unui document echivalent întocmit, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate;

13. Copia legalizată a certificat de naştere;

14. Copii după documente care atestă schimbarea numelui: certificate de căsătorie sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul) ;

15. Adeverinţă care să ateste titlul didactic/de cercetare eliberată de angajator; 

 

16. Maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, selecţionate şi considerate relevante de către candidat.