ALEGERI I.O.S.U.D. U.M.F. CRAIOVA 2016

 Metodologia alegerii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat si a structurilor de conducere ale Scolii Doctorale UMF Craiova.PDF

 

LISTE ELECTORALE:

 

Liste electorale conducatori doctorat.PDF

Liste electorale studenti-doctoranzi.PDF

 

 

 CANDIDATURI DEPUSE:

 

A. Alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul conducătorilor de doctorat:

 

Prof. univ. dr Ion  MÎNDRILĂ (CV)

 

B. Alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi:

 

Victor GHEORMAN (CV)

 

C. Alegerea unui membru al Consiliului Şcolii Doctorale (C.S.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi, alegeri parţiale pentru mandatul 2012 - 2017

 

Dan Nicolae FLORESCU (CV)

 

            Calendarul alegerilor la nivelul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova:

 

            - 8 iunie 2016 - 15 iunie 2016, depunerea candidaturilor şi afişarea pe site a candidaturilor depuse şi înregistrate pentru:

                        - alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul conducătorilor de doctorat;

                        - alegerea unui membru al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi;

                        - alegerea unui membru al Consiliului Şcolii Doctorale (C.S.D.), din rândul studenţilor - doctoranzi, alegeri parţiale pentru mandatul 2012 - 2017.

 

 

            - 30 iunie 2016, derularea alegerilor la nivelul I.O.S.U.D. U.M.F. Craiova.

 

Secţia de votare este amplasată în corpul A' (Extindere), parter.

Votul poate fi exercitat în intervalul 8,00 - 16,00.

 

 Rezultate preliminare alegeri IOSUD UMF Craiova.pdf

 

 

 

CONCURS DIRECTOR C.S.U.D.:

 

Monitorul Oficial nr 483 din 19 aprilie 2016 Partea a IIIa.pdf

 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studiile Unversitare de Doctorat (C.S.U.D.), pentru mandatul 2016-2020, în conformitate cu art. 11 alin. (3) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011.

 

Concursul va avea loc în data de 5 iulie 2016, ora 12.00, în Sala Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, Corp A,  str. Petru Rareş, nr. 2, conform metodologiei aprobate de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova din 18 martie 2016.

 

          La concursul pentru ocuparea postului de director al C.S.U.D. se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului.

          

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 20 - 30 iunie 2016,  la Rectoratul instituţiei.  

  

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, Secretariat I.O.S.U.D. U.M.F. din Craiova, persoană de contact: Dl Geani POPESCU

 

telefon: 0351.443.549, 

e-mail: doctoratwebmail.umfcv.ro

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de către candidat (formular tipizat.doc);

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

3. Curriculum vitae al candidatului în format scris şi format electronic;

4. Lista de lucrări a candidatului în format scris şi format electronic;

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de abilitare;

6. Programul managerial privind dezvoltarea I.O.S.U.D., a resurselor sale materiale şi umane şi a capacităţii de a atrage resurse financiare prin proiecte naţionale şi internaţionale;

7. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nici o situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 şi în Carta UMF Craiova;

8. Avizul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică a U.M.F. Craiova (pentru candidaţii care sunt în prezent cadre didactice titulare ale U.M.F. Craiova);

9. Copia legalizată a diplomei de doctor în ştiinţe (în cazul în care diploma de doctor originală nu este emisă de o instituţie din România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia);

10. Copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă şi a foii matricole sau suplimentului la diplomă;

11. Copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentă;

12. Copia cărţii de identitate, respectiv a paşaportului sau a unui document echivalent întocmit, în cazul în care candidatul nu are carte de identitate;

13. Copia legalizată a certificat de naştere;

14. Copii după documente care atestă schimbarea numelui: certificate de căsătorie sau dovada schimbării numelui (dacă este cazul) ;

15. Adeverinţă care să ateste titlul didactic/de cercetare eliberată de angajator;

 

16. Maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, selecţionate şi considerate relevante de către candidat.