Acasa Universitate Admitere Dosar inscriere

Acte necesare inscriere admitere 2020

Pentru înscrierea la concursul de admitere, în anul I, candidaţii vor depune on-line documentația şi ulterior, cei declarați admiși atat cei la locurile la forma financiară ”fără taxa”, cat si admisii pe locurile la forma financiara ”cu taxa”, vor veni cu documentele în original la secretariatele facultăților într-un dosar plic până la data de 1 septembrie 2020, după programul stabilit de comisiile de admitere ale facultaților(valabil şi pentru cetăţenii Republicii Moldova care au obţinut diploma de bacalaureat în România şi care vor să candideze pe locurile repartizate de M.E.C.):

a) formular de înscriere - completat și asumat pe propria răspundere de candidat (se va descărca din platforma online de către candidat după finalizarea concursului de admitere);

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată / copie certificată conform cu originalul de personalul  cu atribuții în acest sens;  însoţită de o adeverinţă din care rezultă că originalul se află în păstrare la instituţia emitentă a adeverinţei precum şi faptul că a fost sau nu scutit de achitarea taxei de înscriere. Candidaţii care au fost admişi la o altă facultate/program de studii în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020, pot prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată însoţită de o adeverinţă în care se va menţiona facultatea/programul de studii la care a fost admis şi condițiile de studiu (bugetat / cu taxă); Nedepunerea originalului în termenul precizat duce la trecerea candidatului declarat admis, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip în care se menţionează atât media generală de bacalaureat, cât şi media generală a anilor de studii, urmând a depune diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii în termenul stabilit. Diploma de Bacalaureat va fi însoțită obligatoriu de Foaia matricolă. În cazul depunerii adeverinței de studii, aceasta va trebui să fie însoțită de situația școlară a elevului.  c) certificatul de naştere, în copie legalizată (şi a celui de căsătorie dacă este cazul)/ copie certificată conform cu originalul de personalul  cu atribuții în acest sens;

d) copie a buletinului sau cărţii de identitate;

e) adeverinţă medicală tip. Adeverința se obține de la medicul de familie specificându-se faptul că respectivul candidat este clinic sănătos și nu se află în evidenţe cu boli cronice. Candidatul este Apt pentru  susținerea Concursului. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene(după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională sau adeverinţe de la medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare;

f) trei fotografii tip buletin de identitate;

g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (promovat fără credite restante la finele sesiunii de examene din iunie-iulie 2020) eliberată de decanatul facultăţii, precum şi o copie a diplomei de bacalaureat legalizată sau certificată conform cu originalul de secretariatul facultăţii deţinătoare (face exceptie de la calculul creditelor restante, practica de vara din anul universitar respectiv), dacă este cazul;

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii, în original sau copie legalizată/ copie certificată conform cu originalul de personalul  cu atribuții în acest sens (daca este înscris și la alt program de studiu), în vederea susţinerii concursului de admitere pentru ocuparea unui loc bugetat sau cu taxă;

i) acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizat/copii certificate conform cu originalul de personalul  cu atribuții în acest sens  după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie, adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova şi copiii personalului didactic, indiferent de instituţia de învăţământ de stat, alte acte prevăzute de regulament pentru scutirea achitării taxei de înscriere);

j) documentul doveditor (chitanţă, ordin de plată etc.) al plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;

k) documentele suplimentare, în cazul candidaţilor care  provin din sistemul de protecție specială, conform art. 62, alin. 1 din Legea nr. 272/2004 respectiv documentul care dovedeşte etnia rromă pentru candidaţii care optează pentru locurile alocate suplimentar pentru cetăţenii de etnie rromă;

l) dosar plic.

Dosarul cu documente în original va conţine şi declaraţia pe propria răspundere asumată de candidat privind studii universitare de licența/master efectuate anterior concursului de admitere, dacă este cazul, şi forma financiară  aferenta școlarizarii din perioada respectivă

(formularul se descărcă din platforma de înscriere online numai in perioada stabilită de comisiile de admitere în vederea depunerii dosarelor cu actele în original și se va completa OLOGRAF(de mână) de fiecare candidat)).

De asemenea, pentru situațiile în care candidatul s-a înscris la concurs la opțiunile studii parale sau a doua faculltate, va prezenta şi declaraţia privind nr. de ani ce vor studiaţi la forma financiară cu taxă. Această declaraţia se poate obţine de aici.

Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere.

 

Nici unul dintre candidații declarați admiși pe locurile ”buget” sau „cu taxă” nu va fi înmatriculat dacă nu a adus la secretariatul facultății dosarul cu documentele în original care să fie procesat pentru validare de către comisia de concurs până la data de 1 septembrie 2020. 

 

Dosarul fizic al candidatului poate fi depus și de altă persoană, în baza unei procuri notariale speciale. 

 

Cetăţenii străini ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pot candida în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. Aceştia vor depune următoarele documente în perioadele de înscriere stabilite cetăţenilor români:

a) cerere de înscriere - conform tipizatului distribuit de secretariat;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în original și traducere legalizată în limba româna sau într-o limba de circulaţie internaţională;

c) certificat de absolvire a anului pregătitor, certificat de competenţă lingvistică sau, după caz, acte de studii atestând absolvirea a cel puţin 4 ani de studii la o şcoală cu predare în limba română;

d) certificatul de naștere în traducere legalizată în limba română;

e) copie de pe pașaport sau alt act de identitate;

f) aprobarea scrisă a Ministerului Educaţiei și Cercetării emisă de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor în care este specificat dreptul candidatului de a urma studii universitare la U.M.F. din Craiova;

g) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie care să atesteste faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și o adeverinta cu care candidatul se prezinta în ziua de examen  în care se precizează ca nu are simptomatologie  de Covid 19 eliberată cu max. 48 de ore înainte de concursul de admitere;

h) diplomele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga (numai pentru cetățenii din statele UE, SEE și Confederația Elvețiană);

i) diplomele de studii sau echivalentele acestora – traducere legalizată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internațională - vizate de reprezentanţa diplomatică a României din ţara emitentă, pentru candidaţii străini proveniţi din state care nu au aderat la Convenţia cu privire la suprimarea supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, la 5 octombrie 1961. 

 

După încheierea înscrierii on-line, comisiile de admitere întocmesc liste nominale ale candidaților înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea rectorului, la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe, precizându-se: facultatea, forma de învăţământ, programul de studii şi repartizarea candidaţilor pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe aceste liste se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea primei probe, cu aprobarea Preşedintelui de Comisie. Dacă listele au fost înscrise la calculator, aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note.