Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Admitere cetateni straini 2017 - 2018

Admitere cetateni straini 2017 - 2018

 

!!  IMPORTANT  UPDATE 23 SEPT 2017  !!


Rezultate Selectie Dosare CPV Limba Romana


MEDICINA


MEDICINA DENTARA


!!  IMPORTANT  !!

 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII A CETĂȚENILOR DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, ALE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ŞI AL CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE, PRECUM ȘI CETĂȚENI DIN STATE TERȚE,  ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ OFERITE DE UMF CRAIOVA

 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018.

 

 

I. Norme de organizare

 

Pentru ciclul universitar de licență, admiterea se organizează, pe cont propriu valutar, la programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul fiecărei facultăţi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Programele de studii pentru cetățeni străini, în limba română, la care Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere sunt:

 • Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
 • Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
 • Moașe și Asistență Medicală (reglementată sectorial, 240 de credite – durata studiilor 4 ani)

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț, al Uniunii Europene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

 

Școlarizarea cetățenilor străini la programele de studiu în limba română se realizează numai pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar; concursul de admitere se realizează pe bază de dosar.

 

Pentru cetățenii membrii ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene admiterea la studii universitare de licență, programele de studiu în limba română se realizează în aceleași condiții ca pentru cetățenii români.

 

Important!! Cetățenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene trebuie să depună la dosarul de admitere o declarație în care sunt de acord să se înscrie în vederea susținerii examenului de admitere în sesiunea iulie 2017, în baza adeverinței tradusă și legalizată privind absolvirea studiilor liceale, cu respectarea principiului autonomiei universitare si a OMENCS nr. 6102/2016, și că se obligă ca, în cazul în care promovează examenul de admitere, să aducă atestatul eliberat de CNRED până cel târziu la data de 20 septembrie 2017.


1. Tipizat declarație

2. Lista de diplome acceptate

 

 

Admiterea la studii universitare de licență se poate organiza în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar.

 

IICondiții de eligibilitate

 

Pot accede în sistemul național de învățământ superior din România persoanele din state terțe ale Uniunii Europene, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) au documente care atestă cetățenia statului de proveniență, şi care solicită înscrierea la studii în România pe cont propriu valutar;

b) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, conform listei prevăzute în anexa 1;

c)  au atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română, cu durata de 1 an. Sunt exceptate de la obligația de a prezenta atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:

 

 • Care prezintă acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare care atestă cel puțin 4 ani de studii consecutivi în limba română într-o unitate școlară sin sistemul național din România;
 • Care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbi străine, eliberate de instituțiile de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate / Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român.

d) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

III. Număr locuri repartizate pe programe de studiu pe cont propriu valutar în urma procesului de selecție

 

 • Medicină (limba română): 20 de locuri;
 • Medicină Dentară (limba română): 15 locuri;
 • Farmacie (limba română): 5 locuri;
 • Moașe şi Asistență medicală (limba română): 5 locuri.

 

IV. Calendarul de admitere

 

 • 15 Mai 2017: deschiderea perioadei de depunere a dosarelor;
 • 28 Iulie 2017: încheierea perioadei de depunere a dosarelor;
 • 15 Septembrie 2017: publicarea rezultatelor preselecţiei candidaţilor pe website-ul universităţii;
 • 1 – 8 Octombrie 2017: rezervarea locului de către candidaţii declaraţi admişi prin achitarea în avans a taxei de şcolarizare pentru o perioadă de cel puțin 9 luni.


V. Taxe de procesare dosar de concurs şi de şcolarizare

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs a fost stabilită la 100 EURO; pentru candidaţii care deţin atestatul de absolvire a anului pregătitor în România sau dețin diplomă de bacalaureat obţinută în România (absolvenţi ai unui liceu din România) taxa de procesare a dosarului de concurs este de 50 EURO.

 

Taxa de procesare a dosarului de concurs este nereturnabilă şi trebuie plătită în următorul cont:

 

ROMANIAN COMMERCIAL BANK CRAIOVA DOLJ

RO76RNCB0134018452760007

SWIFT : RNCBROBUXXX

Adresă: Oltet Street, No. 4, Craiova, ROMANIA

 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 a fost stabilită la 5.000 EURO și poate suferi modificări în cursul anilor de studii.

 

Taxa de școlarizare trebuie plătită în avans pe o perioadă de cel puțin 9 luni.

 

VI. Înscrierea la concursul de admitere:

 

Dosarele de candidatură se transmit direct către Registratura Universității numai prin poştă (Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, 200349, Craiova, Dolj, România).

 

Dosarele nu se depun personal.

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

 1.  Cererea de înscriere;
 2.  Chitanța – dovata achitării taxei de procesare a dosarului
 3.  Cererea de eliberare a scrisorii de acceptare la studii pentru candidații țărilor non-europene în 2 exemplare, completată la toate rubricile;
 4.  Curriculum vitae (Europass);
 5.  Scrisoare de intenție;
 6.  Certificatul de competență lingvistică pentru limba română
 7.  Scrisoare recomandare de la liceul absolvit;
 8.  Alte documente* relevante pentru selecție;
 9.  Tabelul completat privind criteriile de selecție;
 10.  Copie şi 3 traduceri legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de autoritățile din țara emitentă (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din ţara de proveniență a candidatului) - Verifică Lista de diplome acceptate 2017-2018
 11.  Foile matricole – copie şi 3 traduceri legalizate - (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate;
 12.  Certificatul de naștere – copie şi 3 traduceri legalizate;
 13.  Copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;
 14.  Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
 15.  Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 16.  4 fotografii tip pașaport;
 17.  Declarație (numai de la cetățenii romani cu domiciliul în tari non-europene) prin care doresc sa studieze la Universitatea de Medicina şi Farmacie din Craiova pe cont propriu valutar (autentificata de notar);
 18.  Declarație pe proprie răspundere de la cetățenii români care au şi alta cetățenie, că au luat la cunoștință asupra drepturilor şi obligațiilor ce le revin şi este alegerea lor personala sa studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova;
 19.  Plic autoadresat cu numele şi adresa completă a candidatului;
 20.  Fișa de verificare care să cuprindă toate documentele din dosar.

* Toate documentele justificative pentru punctajele acordate la autoevaluarea candidaţilor, dacă este cazul.

 

Toate documentele solicitate la punctele 1-20 sunt obligatorii!

 

Nu se mai primesc dosare sau completări de dosare după data de 28 iulie 2017!

 

Dosarele din care lipsesc documentele obligatorii solicitate de universitate nu sunt procesate fiind automat respinse!

 

VII. Procesul de selecție

 

7.1. Selecția candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat. În acest scop candidații vor completa şi depune la dosar tabelul de mai jos privind criteriile de selecție. Departajarea candidaților cu același punctaj se face în funcție de notele obținute la examenul de finalizare a studiilor liceale.

7.2. Toți candidații selectați trebuie sa participe la testul de limbă, organizat la sfârșitul lunii septembrie (luni 26 septembrie 2016 sau miercuri 28 septembrie 2016), în funcție de programul de studiu selectat. Testul va fi notat cu admis / respins.

7.3. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi rezervă dreptul ca, în funcţie de numărul de candidaţi, să organizeze şi un test de verificare a cunoştiinţelor generale de anatomia şi fiziologia omului.

 

CRITERIUL DE SELECTIE

PUNCTAJ

AUTOEVALUARE

Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de catre MEN pentru inscrierea la studii universitare de licenta (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate)

30 p

 

Sustinerea la examenul de finalizare a studiilor liceale a probelor Biologie / Fizica / Chimie

10 puncte pentru fiecare proba

 

Diploma de absolvire studii:

-          universitare medicale

-          universitare nemedicale

 

30 p

5 p

 

Certificat recunoscut international / act echivalent care certifica cunoasterea limbii programului de studiu ales

10 p

 

Dovada unei activitati extracurriculare:

-          activitate de voluntariat dovedita (Crucea Rosie, experienta profesionala in domenii conexe medicine, etc.)

Maxim 20 p

10 p fiecare actiune

 

 

 

VIII. Toți candidații declaraţi admişi după finalizarea procesului de selecţie trebuie să se prezinte la secretariatul universităţii cu actul de studiu (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia) în original, cu apostilă de la Haga (pentru cetăţenii statelor semnatare ale convenţiei de la Haga), pentru înmatricularea definitivă.


Înscrierea candidaților va fi posibilă după ce Ministerul Educației Naționale din România va elibeara scrisoarea de acceptare sau atestatul, după caz.

 

Pentru candidații care au finalizat anul pregătitor 2016-2017, verificați aici informațiile pentru înscriere!

 

Contact:  admission2017@umfcv.ro